Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 3/2005

3/2005


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Silva Fennican tie kansainväliseksi tiedelehdeksi / Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Timo Pukkala: Metsikön tuottoarvon ennustemallit kivennäismaan männiköille, kuusikoille ja rauduskoivikoille / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Terhi Koskela & Heimo Karppinen: Metsänuudistumisen viivästymisen syyt yksityistiloilla / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Katsauksia

Arja Lilja & Mirkka Kokkola: Phytophthora-lajien aiheuttamat uudet uhkat metsätaloudessa / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Mirkka Kokkola & Arja Lilja: Phytophthora-lajien tunnistus ja tutkiminen perinteisin ja uusin menetelmin / Tiivistelmä / Koko artikkeli

Tieteen tori

Simo Kaila, Markus Strandström, Petri Heinonen, Timo Lehesvirta, Suvi Raivio, Tero Rautolahti & Pertti Ågren: Kestävän kehityksen käsite metsän hoidossa ja käytössä / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Puheenvuoro

Fred Kalland: Akateemisesti puuntuotannon tulevaisuudesta / Yhteystiedot / Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Pekka Tamminen & John Derome: Kangasmaan ominaisuuksien ajalliset muutokset Etelä-Suomessa

Anna Saarsalmi & Pekka Tamminen: Boori-, fosfori- ja typpilannoituksen vaikutus kasvuhäiriöistä kärsivien kuusikoiden latvusten toipumiseen

Jyrki Hytönen & Paula Jylhä: Kilpailevan kasvillisuuden ja pintakasvillisuuden torjunnan vaikutus rauduskoivun taimien kuolleisuuteen, kasvuun ja myyrätuhoihin pellonmetsityksessä

Selosteet

Sivua muutettu 21.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.