Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 4/2004

4/2004


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Metsänhoidon tutkimuksen haasteet | Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Pentti Niemistö & Eero Poutiainen: Hieskoivikon käsittelyn vaikutus kuusialikasvoksen kehitykseen Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan viljavilla ojitusalueilla | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tuula Nuutinen, Olli Salminen & Hannu Hirvelä: Etelä-Suomen yksityismetsien hakkuumahdollisuudet veromuodoittain 2002–2031 | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Anne Toppinen, Ritva Toivonen & Tapio Tilli: Tuojamaiden väliset erot raakapuun tuontihinnoissa Suomeen | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Arto Haara & Kari T. Korhonen: Kuvioittaisen arvioinnin luotettavuus | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Vesa Tanttu, Anssi Ahtikoski & Matti Sirén: Korjuuvaihtoehtojen kannattavuus metsänomistajalle nuoren metsän harvennuksessa hankintakaupalla | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Jani Heikkilä, Jari Lindblad, Samuli Hujo & Erkki Verkasalo: Pienten kuitupuuerien mittaus puutavara-auton kuormainvaa'alla | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tieteen tori

Taneli Kolström & Pertti Harstela: Viisi teemaa puuntuotannon tulevaisuudesta | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Fred Kalland: Metsänuudistamisen laadunohjaus – niuhotusta vai tie laatuun ja kustannustehokkuuteen | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Timo Kuuluvainen, Jukka-Pekka Jäppinen, Petri Keto-Tokoi, Jari Kuuluvainen, Mikko Kuusinen, Jari Niemelä & Markku Ollikainen: Suomen metsien monimuotoisuuden turvaaminen | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Kirja-arvosteluja

Juhani Päivänen: Vastuu ja oikeudenmukaisuus metsien käytössä | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Pekka Helenius, Jaana Luoranen & Risto Rikala: Pakkasvarastoitujen kuusen paakkutaimien sulatusajan ja -lämpötilan vaikutus maastomenestymiseen

Soili Kojola, Timo Penttilä & Raija Laiho: Vaihtoehtoisten harvennuskäsittelyjen tuotosvaikutukset erirakenteisissa ojitusalueiden männiköissä

Timo Saksa: Kuusen uudistuminen erirakenteisessa metsässä – tapaustutkimus Etelä-Suomesta

Sakari Sarkkola, Hannu Hökkä & Timo Penttilä: Männikön rakenteen luontainen kehitys turvemaalla ojituksen jälkeen: toistuvasti mitattujen koealojen pitkäaikaiseen seurantaan perustuva tutkimus

Jori Uusitalo, Sampsa Kokko & Veli-Pekka Kivinen: Kahden eri katkontamenetelmän vaikutus mäntysahatavaran laatuun

Selosteet

Sivua muutettu 21.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.