Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 4/2002

4/2002


Päätoimittajalta

Eeva Korpilahti: Suopuustojen ominaisuudet | Koko artikkeli

Tutkimusartikkeleita

Pekka Helenius, Jaana Luoranen & Risto Rikala: Kesällä istutettavien, kasvussa olevien kuusen paakkutaimien käsittelykestävyys ja maastomenestyminen | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Mikko Hyppönen, Juha Hyvönen & Sauli Valkonen: Männyn luontaisen uudistamisen onnistuminen Lapin yksityismetsissä 1960-, 1970- ja 1980-lukujen siemenpuuhakkuissa | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Lauri Mehtätalo: Valtakunnalliset puukohtaiset tukkivähennysmallit männylle, kuuselle, koivuille ja haavalle | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Veli-Matti Saarinen, Jukka Aarnio, Esa Uotila & Esa-Jussi Viitala: Metsätiehankkeen yksityistaloudellinen kannattavuus kestävän metsätalouden rahoitustuella | Tiivistelmä | Koko artikkeli

Tieteen tori

teema Suopuustojen laatu ja ominaisuudet

Sakari Sarkkola, Hannu Hökkä, Timo Penttilä & Juhani Päivänen: Metsien rakennedynamiikan erityispiirteet ojitusalueilla | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Timo Penttilä, Soili Kojola & Raija Laiho: Suomänniköiden ensiharvennukset | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Antero Varhimo, Timo Penttilä, Soili Kojola & Raija Laiho: Ojitusaluemänniköiden ensiharvennuspuu sellun raaka-aineena | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Antti Rissanen & Marketta Sipi: Puuaineen ja -kuitujen ominaisuudet ojitettujen soiden männyissä | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Juha Rikala & Marketta Sipi: Suopuustot sahateollisuuden raaka-aineena | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Reeta Stöd, Tapio Wall, Harri Kilpeläinen & Erkki Verkasalo: Mänty- ja kuusipuustojen teknillinen laatu turvemailla puutuoteteollisuuden kannalta - nykytila ja tulevaisuuden näkymiä | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Juhani Päivänen & Sakari Sarkkola: Ensiharvennuksen ja kunnostusojituksen vaikutus varputurvekankaan männikön kuivatustilaan | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Muuta Tieteen torilla

Olavi Rautiainen: Ketkä hakkasivat metsiään Pohjois-Savossa vuosina 2000-2001? | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Ashley Selby, Leena Petäjistö & Terhi Koskela: Pellonmetsityksen vaikutuksista maaseudun kehitykseen | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Mikko Hyppönen: Lapin metsätalouden erityispiirteet | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Lauri Valsta: Miten metsissä voidaan varautua epävarmaan tulevaisuuteen? | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Puheenvuoro

Erkki Lähde: Jatkuvaa vai jaksollista kasvatusta? | Yhteystiedot | Koko artikkeli

Tutkimusselosteita

Teijo Palander, Mari Toivonen & Sanna Laukkanen: Puunhankintaorganisaatiolle soveltuvat ryhmätyövälineet ja ryhmän päätöstukijärjestelmät

Annika Kangas & Matti Maltamo: Puuston ja puutavaralajien tilavuuksien ennustevirheiden ennakoiminen eri mittausyhdistelmillä ja erityyppisissä metsiköissä

Ilkka Leinonen & Heikki Hänninen: Kuusen silmunpuhkeamisen sopeutuminen lauhkeaan ja boreaaliseen ilmastoon

Anna Liisa Ruotsalainen, Juha Tuomi & Henry Väre: Optimaalinen mykorritsakolonisaatio alpiinisella gradientilla

Tuomo Wallenius, Timo Kuuluvainen, Raimo Heikkilä & Tapio Lindholm: Puuston spatiaalinen ikärakenne ja palohistoria kahdessa vanhassa metsässä Itä-Fennoskandiassa

Selosteet

Sivua muutettu 21.12.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.