Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 4/2010 : fa104383.htm

Sinikka Rovanperä, Vesa Luhta, Ville Hallikainen, Mikko Hyppönen & Seija Tuulentie

Matkailijoiden näkemyksiä Inarin metsä- ja maankäyttökysymyksistä

Metsätieteen aikakauskirja 4/2010: 383–397

Mielikuvat matkakohteesta vaikuttavat matkailijoiden kohteenvalintapäätöksiin. Ennestään tiedetään, että Lapissa luonto on erittäin tärkeä matkakohteen valintaan vaikuttava vetovoimatekijä. Tässä tutkimuksessa haastateltiin Inarissa eri vuodenaikoina käyneitä matkailijoita ja kysyttiin heidän näkemyksiään matkakohteen valintaan vaikuttavista tekijöistä, myös metsä- ja maankäyttökiistoista. Aineisto koostui avoimista teemahaastatteluista, jotka analysoitiin kvalitatiivisen sisällönanalyysin avulla. Haastatteluihin liittyi strukturoitu kysely, jonka aineisto analysoitiin kvantitatiivisesti.

Tulokset osoittavat, että erämaa ja rauhallinen luonnonympäristö ovat vahvoja vetovoimatekijöitä. Alueen luonnon monipuolisuus korostui matkailijoiden mielipiteissä. Peruselinkeinoihin, kuten poronhoitoon ja metsätalouteen suhtauduttiin kohtalaisen myönteisesti, joskin nykymuotoinen poronhoito ja intensiivinen metsätalous kohtasi myös arvostelua. Metsän- ja maankäyttöön liittyvistä kysymyksistä matkailijoilla ei ole paljonkaan tietoa, eivätkä ne vaikuta vahvasti kohdevalintaan. Kuitenkin jako luontosuuntautuneisiin ja toimintosuuntautuneisiin matkailijoihin paljastaa, että luontosuuntautuneet ovat kriittisempiä intensiivistä luonnonkäyttöä ja nykymuotoista poronhoitoa kohtaan kuin toimintosuuntautuneet. Lisäksi luontosuuntautuneet pitivät metsä- ja maankäyttöasioita valintojensa kannalta tärkeämpinä kuin toimintosuuntautuneet. Tulokset viittaavat siihen, että intensiivinenkään luonnonkäyttö ei oleellisesti vähentäisi matkailua, mutta matkailijatyyppien osuudet todennäköisesti muuttuisivat.
Koko artikkeli

Asiasanat

elinkeino, luonto, luonnonsuojelu, maankäyttö, matkailija, matkailu, metsä, metsäkiista, metsänkäyttö, metsätalous, poronhoito

Yhteystiedot

Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen toimipaikka, PL 16, 96300 Rovaniemi. Sähköposti mikko.hypponen@metla.fi

Hyväksytty 27.8.2010

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.