Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 1/2009 : fa091005.htm

Leena A. Leskinen, Hanne Nurminen, Mikko Kurttila & Pekka Leskinen

Metsien suojelun sosiaalisesti kestävä toteuttaminen Merestä Metsäksi -yhteistoimintaverkostohankkeen tapaus

Metsätieteen aikakauskirja 1/2009: 5–19

Artikkelissa tarkastellaan Pohjois-Pohjanmaalla vuosina 2004–2006 toimineen Merestä Metsäksi -yhteistoimintaverkostohankkeen toteuttamista sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta. Aineistona ovat tammikuussa 2005 tehdyt 13 haastattelun analyysit, dokumenttiaineistoa sekä luonnonarvokauppakohteiden kuviotietojen avulla suoritetut laskelmat. Sosiaalisesti kestävää metsien suojelua käsiteltiin empiirisenä kysymyksenä. Tutkimuksessa selvitettiin, millaista yhteistoimintaverkostoa hankkeessa pyrittiin synnyttämään, mitä verkostolla saavutettiin sekä miten verkoston toiminnalla edistettiin sosiaalista kestävyyttä. Merestä Metsäksi -yhteistoimintaverkosto toimi vertikaalisen verkoston tavoin. Metsikkötasolla tarkasteltuna suojelu lisäsi omistajien metsästään saamaa tuloa keskimäärin 571 e/ha, mistä 565 e/ha oli suojelukorvausta. Määräaikaisen suojelun aiheuttaman hakkuiden viivästymisen tuoma nettotulojen nykyarvon lisäys oli 5,5 e/ha. Hankkeen toteutuksessa metsänomistajan vapaaehtoisuus korostui sosiaalisesti kestävän metsiensuojelun kriteerinä. Vapaaehtoisuuteen oli mahdollista ”kannustaa” hyvillä korvauksilla, mikä voi olla tarkoituksenmukaista yhteiskunnan näkökulmasta. Hyväksyttävyydessä on sosiaalista kestävyyttä enemmän kyse monimuotoisuuden turvaamisen legitimiteetistä. Sosiaalista kestävyyttä pitäisi tämän lisäksi tarkastella arvioimalla sekä yksilön että yhteisön toimintakapasiteetin ja sopeutumiskyvyn parantumista.
Koko artikkeli

Asiasanat

monimuotoisuuden turvaaminen, sosiaalinen kestävyys, tapaustutkimus, nettotulojen nykyarvo, luonnonarvokauppa

Yhteystiedot

L.A. Leskinen ja Kurttila, Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimintayksikkö, PL 68, 80101 Joensuu; Nurminen, Pöyry Forest Industry Consulting GmbH, Erdinger Strasse 43b, D-85356 Freising, Deutschland; P. Leskinen, Suomen ympäristökeskus, Tuotannon ja kulutuksen tutkimusohjelma, PL 111, 80101 Joensuu. Sähköposti leena.leskinen@metla.fi

Hyväksytty 9.2.2009

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.