Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 2B/2007 : fa072149.htm

Kari T. Korhonen, Antti Ihalainen, Juha Heikkinen, Helena Henttonen & Juho Pitkänen

Suomen metsävarat metsäkeskuksittain 2004–2006 ja metsävarojen kehitys 1996–2006

Metsätieteen aikakauskirja 2B/2007: 149–213

Julkaisussa esitetään keskeiset metsäkeskuksittaiset metsävaratulokset VMI10:n vuosien 2004–2006 mittausaineistoihin perustuen. Tuloksia verrataan vuosina 1996–2003 tehdyn VMI9:n metsäkeskuksittaisiin tuloksiin.

Tulosten mukaan koko maan puuston määrä ja kasvu ovat edelleen lisääntyneet. Puuston kokonaistilavuus on nyt 2 190 milj. m3 ja vuotuinen kasvu 98,5 milj. m3. Kokonaistilavuuden lisäys on mäntyä ja lehtipuuta. Kuusen tilavuus on pienentynyt 28 milj. m3, vähennyksestä 11 milj. m3 on Keski-Suomen metsäkeskuksen alueella.

Puuston kasvu on lisääntynyt jokaisen metsäkeskuksen alueella, selvimmin Etelä-Savossa, jossa vuotuisen kasvun lisäys on 1,6 milj. m3 VMI9:ssä arvioituun kasvuun verrattuna. Puuston kasvun lisäys selittyy nuorten, hyväkasvuisten metsien alan lisäyksellä. Myös säätekijät lienevät suosineet kasvua viime vuosina, sillä kasvu on ollut jonkin verran pitkän aikavälin keskitasoa ja selvästi VMI9:n kasvunlaskentavuosien keskitasoa korkeammalla. Alle 60-vuotiaiden metsien ala on lisääntynyt Etelä-Suomessa runsaat 400 000 hehtaaria ja Pohjois-Suomessa noin 120 000 hehtaaria. Nuorten metsien alan lisäys näkyy kasvavina taimikonhoito- ja ensiharvennustarpeina tulevalla 10-vuotiskaudella.
Koko artikkeli

Korjaus: Julkaistuissa liitetaulukoissa 1b sekä 2a ja 2b oli puuntuotannon maiden rajaus tehty eri tavalla kuin muiden taulukoiden laskennassa. Korjatut taulukot ovat ladattavissa tästä. Korjaus koskee sekä painettua että sähköistä versiota.

Asiasanat

Valtakunnan metsien inventointi, VMI10, metsävarat, kokonaistilavuus, metsien kasvu, puuston kasvu

Yhteystiedot

Kari T. Korhonen, Metla, Joensuun toimintayksikkö, PL 68, 80101 Joensuu. Sähköposti kari.t.korhonen@metla.fi

Hyväksytty 24.5.2007

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.