Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 4/2006 : fa064435.htm

Eero Vatanen, Jussi Pirkonen, Alpo Ahonen, Mikko Hyppönen & Ilmo Mäenpää

Luonnon käyttöön perustuvien elinkeinojen paikallistaloudelliset vaikutukset Inarissa

Metsätieteen aikakauskirja 4/2006: 435–451

Tutkimuksessa selvitettiin metsään ja luontoon perustuvien pääelinkeinojen – porotalous, Metsähallituksen metsätalous, yksityinen metsätalous, Metsähallituksen luontopalvelut, puutuotteiden jalostus ja matkailu – aiheuttamia tulo- ja työllisyysvaikutuksia Inarissa. Päätoimialojen ja kotitalouksien keskinäiset riippuvuudet ja kerrannaisvaikutukset arvioitiin paikallistalouteen sovitetun panos-tuotosanalyysin avulla.

Matkailun välittömät vaikutukset alueen tuloihin olivat 56 milj. euroa (19,8 %) ja työllisyyteen 526 työvuotta (20,0 %). Metsäsektorin toimialojen tulo-osuus oli yhteensä 5,0 % ja työllisyysosuus 5,3 %. Porotalouden osuudet olivat vastaavasti 1,4 % ja 8,3 % ja Metsähallituksen luontopalveluiden 1,1 % ja 1,4 %. Suurimmat suhteelliset kerrannaisvaikutukset olivat puutuotteiden jalostuksella. Sen tuotosyksikön kokonaisvaikutukset Inarin paikallistalouden tulojen muodostukseen olivat lähes 2,3-kertaiset.

Metsähallituksen hakkuiden supistaminen 150 000 m3:stä 70 000 m3:iin vähentäisi paikallis talouden tuloja noin 9 milj. eurolla ja työllisyyttä 84 työvuoden verran. Porotalouden tuotannon puolittuminen pienentäisi tuloja kaikkiaan 3,8 milj. euroa ja työllisyyttä 119 työvuotta. Samansuuruiset tulomuutokset aiheutuisivat, jos matkailun kysyntä supistuisi 3,5–8,5 %.

Paikallistalouden ja -yhteisön näkökulmasta elinkeinojen sopuisa rinnakkaiselo on kannatettava tavoite.
Koko artikkeli

Asiasanat

metsätalous, porotalous, matkailu, tilinpitomatriisi, panos-tuotosanalyysi, kerrannaisvaikutukset, brutto- ja nettovaikutukset

Yhteystiedot

Vatanen, Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimintayksikkö, PL 68, 80101 Joensuu; Ahonen ja Mäenpää, Oulun yliopisto, PL 7300, 90014 Oulun yliopisto; Hyppönen ja Pirkonen, Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen toimintayksikkö, PL 16, 96300 Rovaniemi. Sähköposti eero.vatanen@metla.fi

Hyväksytty 1.11.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.