Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 2/2006 : fa062293.htm

Leena Leskinen, Taru Peltola & Maria Åkerman

Puuenergia, metsätalouden toimintakentän muutos ja sosiaalinen kestävyys

Metsätieteen aikakauskirja 2/2006: 293–304

Katsauksemme nostaa keskusteluun uuden, käsitteellisesti syvemmän tavan arvioida metsätalouden sosiaalista kestävyyttä. Tarkastelemme kestävyyttä sosioekologisten järjestelmien dynamiikan näkökulmasta ja analysoimme, miten erilaiset luonnonvarojen hyödyntämisen tavat heijastuvat sosiaalisten yhteisöjen toimintakykyyn. Käytämme esimerkkinä puuenergian pienkäytön ja sen edistämistoiminnan aiheuttamia laadullisia vaikutuksia metsätalouden toimintakenttään. Näitä vaikutuksia ovat 1) metsäkeskuksen sopeutuminen muutoksiin yhtäältä ottamalla uuden roolin aluekehittäjänä ja toisaalta tuottamalla uudenlaisia palveluita metsänomistajille 2) uudenlaisen, energianeuvojaverkostoa resurssina hyödyntävän metsäasiantuntijuuden syntyminen sekä 3) metsänomistajan roolin muuttuminen puun myyjästä sen jalostajaksi. Toimintakentän muutokset ovat vaikuttaneet positiivisesti paikallisen puuenergiatuotannon sosioekologiseen järjestelmään, koska ne ruokkivat paikallisten toimijoiden kykyä hyödyntää paremmin käytössään olevia resursseja. Ne ovat edistäneet sosiaalista kestävyyttä lisäämällä järjestelmän sopeutumiskykyä ja itseohjautuvuutta. Samalla puuenergian pienkäyttö on esimerkki, joka osoittaa, ettei sosioekologisen dynamiikan tarkastelu tarjoa yksiselitteisiä indikaattoreita sosiaaliselle kestävyydelle. Dynaamisten piirteiden, kuten toimintakentän muutoksen, toimintakapasiteetin ja laadullisten yhteisvaikutusten, tarkastelu mahdollistaa kestävyyden arvioinnin järjestelmiin rakentuneen puskurikyvyn tasolla. Kestävyyden kriteerejä ei siten tarvitse sitoa tiettyyn historialliseen tilanteeseen tai vallitseviin intresseihin.
Koko artikkeli

Asiasanat

sosiotaloudelliset vaikutukset, sosioekologinen järjestelmä, toimintakapasiteetti, verkostot, tietokäytännöt, puuenergia, metsäkeskus

Yhteystiedot

Leskinen, Metla, Joensuun toimintayksikkö, PL 68, 80101 Joensuu; Peltola, Joensuun yliopisto, metsätieteellinen tiedekunta, PL 111, 80101 Joensuu; Åkerman, Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos, 33014 Tampereen yliopisto. Sähköposti leena.leskinen@metla.fi

Hyväksytty 31.5.2006

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.