Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 3/2004 : fa043255.htm

Päivi Ylikoski, Yrjö Niskanen, Harri Hänninen, Mikko Kurttila & Timo Pukkala

Sijainnin vaikutus uudistusikäisen metsikön hakkuuseen

Metsätieteen aikakauskirja 3/2004: 255–269

Tutkimuksessa tarkastellaan uudistusikäisten metsiköiden hakkuisiin vaikuttavia metsikkö-, metsälö- ja metsänomistajakohtaisia tekijöitä. Erityisen mielenkiinnon kohteena ovat metsikön sijaintitekijöiden ja metsäsuunnitelman hakkuusuosituksen vaikutukset hakkuukohteen valintaan. Uudistusikäisen metsikön hakkuun todennäköisyyttä selitetään monitasoisen logistisen regressiomallin avulla. Aineiston muodostivat Etelä-Savon metsäkeskuksen alueelta 1 027 uudistusikäistä metsikköä. Metsiköt kuuluivat 121 metsänomistajalle, jotka olivat hakanneet uudistusikäisiä metsiköitä vuosina 1989–2000. Perusaineiston muodosti vuosina 1988–91 tehtyjen tilakohtaisten ja välialueiden metsäsuunnittelun kuvioaineisto, jota täydennettiin metsänomistajien haastatteluilla, maastoinventoinnilla ja karttatulkinnalla. Tutkimus osoitti, että metsikön sijainnilla on vaikutusta valittaessa hakkuukohdetta uudistusikäisen metsiköiden joukosta. Järvien ja jokien lähistöllä sijaitsevat metsiköt jäivät todennäköisemmin hakkaamatta kuin kauempana sijaitsevat metsiköt. Myös yleisen tien varrella olevat metsiköt jäivät todennäköisemmin hakkaamatta kuin tiehen rajoittumattomat uudistusikäiset metsiköt. Alle 50 hehtaarin metsälöillä metsikön sijaintia kuvaavilla tekijöillä ei ollut merkitystä hakkuukohteen valinnassa toisin kuin suuremmilla metsälöillä. Uudistusikäisen metsikön hakkuun todennäköisyys oli noin 20 prosenttiyksikköä suurempi, jos se oli tilakohtaisessa metsäsuunnitelmassa ehdotettu hakattavaksi verrattuna tapaukseen, ettei metsänomistajalla ollut suunnitelmaa eikä metsikölle ollut ns. välialueinventoinnissa tehty hakkuuehdotusta.
Koko artikkeli

Asiasanat

metsäsuunnitelma, monitasoinen sekamalli, spatiaaliset tekijät, uudistushakkuu, yksityismetsänomistajat

Yhteystiedot

Ylikoski, Hukantaival 10 B 9, 80230 Joensuu; Niskanen, Metsäkeskus Etelä-Savo, Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli; Hänninen, Metla, Vantaan tutkimuskeskus, Unioninkatu 40 A, 00170 Helsinki; Kurttila, Metla, Joensuun tutkimuskeskus, PL 68, 80101 Joensuu; Pukkala, Joensuun yliopisto, PL 111, 80101 Joensuu

Hyväksytty 26.8.2004

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.