Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 3/2002 : fa023499.htm

Raisa Sell

Segmentointimenetelmien käyttökelpoisuus ennakkokuvioinnissa

Metsätieteen aikakauskirja 3/2002: 499–507

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää automaattisten ja puoliautomaattisten kuviointimenetelmien käyttökelpoisuutta ennakkokuvioinnissa. Tutkimuksessa vertailtiin visuaalisella kuvatulkinnalla, puoliautomaattisella menetelmällä ja kolmella eri segmentointiohjelmalla automaattisesti tuotettuja kuviointeja. Käytetyt segmentointiohjelmat olivat 1) Helsingin yliopistolla kehitetty automaattinen Winseg32-segmentointiohjelma, 2) Metsäntutkimuslaitoksessa kehitetty automaattinen segmentointiohjelma ja 3) Oy Arbonaut Ltd:n kehittämä puoliautomaattinen Stand Delineation Tool -segmentointiohjelma. Tutkimuksessa vertailtiin eri menetelmillä tuotettujen kuvioiden puustotunnusten homogeenisuutta ja kuviorajojen sijaintitarkkuutta. Puustotunnusten homogeenisuuden tarkastelussa visuaalinen ja puoliautomaattinen tulkinta osoittautuivat yhtä hyviksi menetelmiksi. Puoliautomaattisessa menetelmässä segmentointiohjelman tuottamia kuviorajoja jätettiin ennakkokuviointiin visuaalista tulkintaa enemmän. Kuviorajojen sijaintitarkkuus oli paras visuaalisessa tulkinnassa. Automaattiset menetelmät eivät tuota lopullista kuviointia, vaan visuaalinen tarkistus ja maastotarkistus ovat tarpeen.
Koko artikkeli

Asiasanat

segmentointi, ennakkokuviointi, kuvioittainen arviointi, metsäsuunnittelu, ortoilmakuva

Yhteystiedot

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Soidinkuja 4, 00700 Helsinki. Sähköposti raisa.sell@tapio.mailnet.fi

Hyväksytty 6.9.2002

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.