Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 3/2002 : fa023441.htm

Risto Ojansuu, Markku Halinen & Kari Härkönen

Metsätalouden suunnittelujärjestelmän virhelähteet männyn ensiharvennuskypsyyden määrityksessä

Metsätieteen aikakauskirja 3/2002: 441–457

Työssä tarkasteltiin suunnittelujärjestelmän virhelähteiden vaikutusta kuvion ensiharvennuskypsyyden määrityksen luotettavuuteen. Tutkitut virhelähteet olivat kuvioittainen arviointi, kuviota kuvaavan puujoukon generointi metsikkötunnuksista ja kasvun ennustaminen. Tutkimuksen kohteena olivat UPM-Kymmene Oyj:n omistamat männiköt Kainuussa. Puujoukon muodostaminen ja kasvun simulointi tehtiin Mela-suunnitteluohjelmistolla. Simuloitua puuston kehitystä verrattiin koealamittauksin selvitettyyn kehitykseen 87 kuviolla. Simulointijakson pituuden vaihteluväli oli 1–13 vuotta.

Kuvioittaisen arvioinnin systemaattiset ja satunnaiset virheet olivat selvästi suurin epävarmuuden aiheuttaja tarkastelujakson lopun puustotunnuksissa ja ensiharvennuskypsyyden määrityksessä. Pelkästään kuvioittaisen arvioinnin satunnainen virhe aiheutti merkittävän yliarvion ensiharvennuskypsien männiköiden määrässä. Puuston pituuskehitys aliarvioitiin kasvua ennustettaessa selkeästi, mutta se ei aiheuttanut tutkimusaineistossa yhtään virheellistä harvennuskypsyyden määritystä. Saatujen tulosten perusteella pääteltiin, että satunnainen virhe puustotunnuksissa aiheuttaa metsäalueen ensiharvennuspoistuman ennusteeseen yliarvion lyhyellä ajanjaksolla. Inventointivirheillä voi olla ensiharvennuskypsyyttä määritettäessä selvästi suurempi merkitys kuin puujoukon generoimisen virheillä ja kasvun ennustamisen virheillä.
Koko artikkeli

Asiasanat

inventointivirhe, kuvioittainen arviointi, mallivirhe, simulointivirhe

Yhteystiedot

Ojansuu, Metla, Vantaan tutkimuskeskus, PL 18, 01301 Vantaa; Halinen, UPM-Kymmene Metsä, PL 32, 37601 Valkeakoski; Härkönen, Metla, Helsingin toimipaikka, Unioninkatu 40 A, 00170 Helsinki. Sähköposti risto.ojansuu@metla.fi

Hyväksytty 4.9.2002

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.