Metsätieteen aikakauskirja : Numerot : 3/2002 : fa023407.htm

Matti Maltamo, Arto Haara, Hannu Hirvelä, Annika Kangas, Reetta Lempinen, Juha Malinen, Aki Nalli, Tuula Nuutinen & Jouni Siipilehto

Läpimittajakaumamalleihin perustuvat vaihtoehdot kuvauspuiden muodostamiseen puuston keskitunnustietojen avulla

Metsätieteen aikakauskirja 3/2002: 407–423

Tutkimuksessa testattiin ja vertailtiin erilaisia läpimittajakaumamalleja kuvauspuiden muodostamisessa kuvioittaisen arvioinnin laskentajärjestelmässä. Tutkimuksen aineistona käytettiin Valtakunnan metsien inventoinnin kiinteäsäteisiä pysyviä koealoja. Vertaillut menetelmät olivat runkoluvullinen ja runkoluvuton prosenttiosuusmalli, vastaavat Johnsonin SB-jakauman parametrimallit sekä runkoluvuttomat Weibullin parametrimallit. Kaikki mallit kuvaavat pohjapinta-alan läpimittajakaumia, mutta runkoluvullisissa malleissa käytetään selittäjänä myös puusto-ositteen runkolukua. Puulajeista tarkasteltiin niin mäntyä, kuusta, koivuja kuin myös haapaa ja leppää. Tuotettujen puustotunnusestimaattien (kokonais- ja tukkitilavuus sekä runkoluku), tarkkuutta tarkasteltiin keskivirheen ja harhan avulla.

Mikäli runkoluku oli tiedossa, tuotti runkoluvullinen prosenttiosuusmalli yleensä tarkimmat tulokset niin tilavuuden kuin runkoluvunkin osalta. Tilavuusestimaattien osalta tarkkuuserot olivat kuitenkin pieniä. Jos taas runkolukua ei tiedetty, olivat vertaillut menetelmät keskimäärin likimain yhtä hyviä. Menetelmien keskinäinen tarkkuusjärjestys vaihteli puulajin, puuston koon ja tarkastellun puustotunnuksen suhteen. Käytettävän läpimittajakaumamallin valintaa tärkeämpää on kiinnittää huomiota maastossa mitattavan puustotiedon määrään ja etenkin laatuun.
Koko artikkeli

Asiasanat

kuvioittainen arviointi, läpimittajakauma, Johnsonin SB-jakauma, prosenttiosuusmenetelmä, Weibull-jakauma

Yhteystiedot

Maltamo, Joensuun yliopisto, metsätieteellinen tiedekunta, PL 111, 80101 Joensuu; Haara, Lempinen ja Nuutinen, Metla, Joensuun tutkimuskeskus, PL 68, 80101 Joensuu; Hirvelä, Metla, Unioninkatu 40 A, 00170 Helsinki; Kangas, Helsingin yliopisto, metsävarojen käytön laitos, PL 27, 00014 Helsingin yliopisto; Malinen ja Nalli, TietoEnator Oyj, Niittymäentie 7, 02200 Espoo; Siipilehto, Metla, Vantaan tutkimuskeskus, PL 18, 01301 Vantaa. Sähköposti matti.maltamo@forest.joensuu.fi

Hyväksytty 6.9.2002

Uusin numero

Numero 3-4/2016 julkaistu verkossa 15.12.