SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
 

Metsien kestävä ja moni­puolinen käyttö luo pysyvän pohjan suomalaisten hyvinvoinnille


Metlan vuosikertomusMetlan vuosi­kerto­mus 2013
Metla keskusteleeMetla
keskustelee
Metla
Twitterissä
Metsäntutkimus
Facebookissa
Metla
YouTubessa
Metsävarakartat
Metsävarakartat
LYNET


Forest Energy Portal


Forestcluster Ltd
www.nbforest.info
Luonnonvarayhteistyö
Hiilipuu >
Kuva: Juha Siekkinen

Toteutuvatko tavoitteet soiden ennallistamisessa?

Suomessa on vii­mei­sen 20 vuoden aikana ennallistettu useita tu­hansia hehtaareja met­sä­taloudellisesti heikkotuottoisia oji­tet­tuja soita. Tutki­muk­sissa on havaittu suo-ojien tukkimisen ja haihduttavan puuston poiston palauttavan oji­tet­tu­jen soiden vedenpinnan yleensä nopeasti luonnon­ti­lais­ten soiden tasolle, mutta muiden soille keskeisten prosessien palautuminen on ollut huo­mat­tavasti hitaampaa.

>Metsät ja monimuotoisuus -uutiskirje 2/2014

Lahopuu on metsän ennallistaja

Lahopuu on tärkeää metsän moni­muo­toi­suuden kannalta. Sitä voidaan saada polt­ta­malla tai kaatamalla metsää. Polton jäljiltä metsään jää eri la­ho­a­mis­vaiheessa olevaa puuta. Maahan kaa­de­tut puut ovat lahoa­mis­pro­sessissa suun­nil­leen samassa vai­hees­sa. Vaikuttaako lahopuun tuotantotapa ennallistamisen lopputulokseen?

>Metsät ja monimuotoisuus -uutiskirje 2/2014

Metsäntutkimuslaitos ja Suomen metsäkeskus:

Viileä kesäkuu hillitsi kirjanpainajan parveilua ja toukkien kehitystä

Metlan vuosikertomus

Kirjanpainajan parveilu tämän vuoden touko–kesäkuussa oli voimakasta, ja riskiraja ylittyi laajalti Etelä- ja Keski-Suomessa. Riskirajan alapuolella kirjanpainajat eivät yleensä pysty tappamaan eläviä kuusia, mutta sen yläpuolella riski näiden hyönteisten aiheuttamille kuusikuolemille kasvaa. Kesäkuun jälkipuoliskon poikkeuksellisen viileä sää hillitsi kirjanpai­na­jan parveilua ja vähensi näin sisarusjälkeläistöjen määrää. Lämminneet säät ovat uudestaan voimistaneet kirjanpainajan parveilua, joten kirjan­painajien uudet iskeytymät ovat vielä mahdollisia.

>Tiedote

Pystykarsinta sopii kuusikoihin

Yhdis­tet­tynä muihin metsän­hoito­toi­men­pi­teisiin pysty­kar­sin­nalla voidaan varmistaa, että hyvä­laatui­sesta run­gosta saadaan arvo­kasta eri­kois­puuta, kullekin puula­jille sopi­vissa kasvu­oloissa. Meillä perin­teinen käsitys on ollut, että kuusta ei kannata karsia ja kuusesta voi sinis­tymis- ja laho­vaaran takia karsia vain kuolleita oksia. Pysty­kar­si­tulle, oksat­tomalle kuuselle olisi kuitenkin jonkin verran kysyntää esimer­kiksi arvok­kaissa pinnoi­tus­vii­luissa huone­ka­luihin, sisus­ta­miseen ja saha­tavaran esteet­tisesti veto­avissa käyttö­koh­teissa.

>MetPro-uutiskirje 3/2014

Sivukartta | Haku

TIEDOTTEET

21.08.2014 | Heinäkuun puukauppa 1,5 miljoonaa kuutiometriä
14.08.2014 | Kutsu: Puissa kasvaa tulevaisuus
11.08.2014 | Kesäkuun hakkuut 3,1 miljoonaa kuutiometriä

UUTISKIRJEET

FUUSIOTIEDOTTEET

TAPAHTUMIA

METLA MEDIASSA

Poimintoja:
Päivitetty: 25.08.2014 /KPB |  Kuvat: Erkki Oksanen, Metla, ellei toisin mainita  |  Copyright Metla  |  Palaute